Samen voor Zeist zorgt voor de waarborging van de privacy rechten van degene van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Samen voor Zeist gaat vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Persoonsgegevens
Samen voor Zeist verzamelt slechts persoonsgegevens die rechtmatig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer bestaan uit voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens (bestaande uit straatnaam, huisnummer, postcode en plaats),telefoonnummer (indien van toepassing zowel mobiel als vast) en e-mailadres De categorieën van verwerkingen zijn verzamelen, vastleggen, combineren en opslaan.

Samen voor Zeist verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Samen voor Zeist kan persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of een contract verplicht is.

Samen voor Zeist kan persoonsgegevens verwerken op grond van een vitaal belang, algemeen belang of gerechtvaardigd belang. Samen voor Zeist informeert de betrokkene hierover.

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert Samen voor Zeist de betrokkene over de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.

Doeleinden
Samen voor Zeist zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Dit is slechts anders indien Samen voor Zeist hiervoor expliciete toestemming heeft ontvangen van de betrokkene of indien Samen voor Zeist moet voldoen aan een wettelijke verplichting. Samen voor Zeist verwerkt persoonsgegevens voor informatieverstrekking aan betrokkenen over wijzigingen van onze diensten en producten, het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening, het middels (elektronische) nieuwsbrieven informeren van relaties en onderhoud van Customer Relation Management (-systeem), promotie- en verkoopdoeleinden.

Bewaartermijn
Samen voor Zeist zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Rechten betrokkenen
Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om Samen voor Zeist te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of wissing van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking.

Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient Samen voor Zeist de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. Samen voor Zeist zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens niet verkregen van betrokkene
Wanneer de informatie niet van de betrokkene zelf is verkregen, informeert Samen voor Zeist de betrokkene over de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen.

Gegevens uitwisselen met anderen
Samen voor Zeist verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen.

Doorgifte naar het buitenland vindt slechts plaats in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Samen voor Zeist zal de betrokkene hierover altijd eerst informeren. Daarbij verstrekt zij in ieder geval informatie omtrent het beschermingsniveau van het betreffende land (adequaatheidsbesluit of andere passende waarborgen) en hoe er een kopie van kan worden verkregen.

Beveiliging
Samen voor Zeist treft passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van toegang tot de verwerkte persoonsgegevens te voorkomen. De toegang tot de persoonsgegevens wordt beperkt tot degenen voor wie het noodzakelijk is dat zij inzicht hebben in de persoonsgegevens. De personen die binnen de organisatie van Samen voor Zeist inzicht hebben in de persoonsgegevens zijn verplicht om hier vertrouwelijk mee om te gaan.

Profilering en cookies
Samen voor Zeist maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser van de websitebezoeker op de harde schijf van diens computer wordt opgeslagen. Samen voor Zeist gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden, zodat onder meer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende om een profiel op te bouwen van het online gedrag. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet.
Samen voor Zeist biedt aan geïnteresseerden een nieuwsbrief aan. Via deze nieuwsbrief worden geïnteresseerden geïnformeerd over nieuws betreffende de aangeboden diensten en anderen aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt alleen verstrekt indien de geïnteresseerde hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Voor bestaande klanten is deze toestemming niet nodig. De geïnteresseerde dient, indien gewenst, zijn of haar e-mailadres te verstrekken, waarna de nieuwsbrief zal worden verzonden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de geïnteresseerde zich kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
Naam organisatie : Samen voor Zeist
Contactpersoon : W.M. de Groot
Postcode en Adres : 3705 LZ Huis ter Heideweg 12
Plaats : Zeist
E-mail : wilma@samenvoorzeist.nl

Wijziging privacyverklaring
Samen voor Zeist behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wanneer een aanpassing is doorgevoerd, dan zal de “datum laatst gewijzigd”, te vinden onderaan de privacyverklaring, worden herzien.

Datum laatst gewijzigd: 16 november 2018

Start typing and press Enter to search

X